Zadaj pytanie on-line
...jest pusty
Strona głównaRegulamin

RegulaminRegulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy AUDIOEXPERT.PL, dostępny pod adresem internetowym www.audioexpert.pl prowadzony jest przez E-SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w GLIWICACH, UL. ZWYCIĘSTWA 52A wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w GLIWICACH, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000032377, o kapitale zakładowym 300000,00 PLN, NIP 631-23-27-116, REGON 277566327 ;

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – E-SHOP SP. Z O.O. z siedzibą w GLIWICACH przy ul. ZWYCIĘSTWA 52A, kod pocztowy 44-100, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w GLIWICACH, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000032377, o kapitale zakładowym 300000,00, NIP 631-23-27-116, REGON 277566327;

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.audioexpert.pl

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: E-SHOP. SP. Z O.O. UL. ZWYCIĘSTWA 52A, 44-100 GLIWICE

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: audio@audioexpert.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 231 27 89

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 :00- 18:00 (pon. - pt.), 10:00 – 14:00 (sob.)

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Przedmiotami transakcji w sieci internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego Audioexpert.pl Gliwice w chwili składania zamówienia.

 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

 3. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych

 4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu Audioexpert.pl Gliwice.

 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 2. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3

§ 7

składanie Zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie Audioexpert.pl , poczta elektroniczną.

 2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub poczta elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych przez pracownika sklepu Audioexpert.pl

 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 7 dni roboczych, zostanie anulowane.

 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne w upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

 5. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 10% zaliczki.

 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

§ 8

Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Gotówką, przy odbiorze towaru w puncie sprzedaży

 2. Przelewem, zgodnie z opisaną poniżej procedurą:

  sklep Audioexpert.pl wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty, w momencie wpływu na konto sklepu Audioexpert.pl płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT.

 3. Nabywca może również zakupić towar w systemie ratalnym.

§ 9

Oferowane metody dostawy i transportu towarów

 1. Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży.

 2. Oferujemy własny bezpłatny transport w granicach administracyjnych Gliwic ,
  (powyżej granic administracyjnych miasta Gliwice istnieje również możliwość dostarczenia po uprzednim umówieniu)

 3. W pozostałych przypadkach towar dostarczany jest przesyłką pocztową lub firmą kurierską na koszt odbiorcy. (Nabywca obok ceny towaru/ów pokrywa koszt dostawy, pobrania zapłaty i ewentualnego ubezpieczenia wysyłki)

 • odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 • Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „protokołu reklamacji”

§ 10

Reklamacje i gwarancje oraz prawo odstąpienia od umowy


1.Każdy oferowany towar posiada polską kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta.

2.Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

3.Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

4.Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014  roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie Audioexpert.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy.
Sklep gwarantuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania faktury korygującej przez Nabywcę, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.


W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny 32/2312789 lub kontakt mailowy na adres: audio@audioexpert.pl - każdemu Kupującemu udzielimy wszystkich informacji potrzebnych do przeprowadzenia procedury zwrotu towaru.


art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta:
„Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.”


§ 11

dowody sprzedaży

Do każdego zakupionego produktu w sklepie Audioexpert.pl jest dołączana faktura imienna VAT, paragon fiskalny - na życzenie Nabywcy. 


 Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy jest on dołączony do przesyłki. 


Aby otrzymać fakturę VAT, należy w momencie składania zamówienia podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT. 


Istnieje również możliwość otrzymania faktury VAT, nawet gdy podczas zamawiania towaru nie było to zgłoszone.
W tym celu należy odesłać listem poleconym paragon fiskalny na adres sklepu, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.


Obowiązek wystawienia faktury dotyczy także sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.


Wszystkie ceny zawierają opłatę KGO ( koszty gospodarowania odpadami )


§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.


Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.


Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:


W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.


4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin. 


Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 


 Zawartość sklepu Audioexpert.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.


Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu Audioexpert.pl  są zgodne z danymi katalogowymi producentów.


Sklep Audioexpert.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 


Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.


Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę E-shop sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami.


W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie Audioexpert.pl Gliwice spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.


 1.1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

1.2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.

  

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

S
Sklep internetowy audioexpert.pl, oferuje kolumny pylon audio, japońskie wzmacniacze wielokanałowe, oraz kolumny monitor audio. Nowoczesne wzmacniacze stereo oferujemy w cenie promocyjnej w tym kolumny podłogowe tanio oraz odtwarzacze sieciowe tanio. Oferujemy równierz zestaw stereo, poszukiwane w internecie gramofony sklep online, natomiast kolumny jbl czy sprzęt hifi sklep to nasza firma, firma primare salon to również lyngdorf salon Katowice. Nasza sprzedaż jest jedyna w swoim rodzaju bo sklep audioeexpert.pl to sklep jedyny w swoim rodzaju,nasi sprzedawcy pomogą w zakupie zapraszamy do kontaktu.
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookies
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl