Zadaj pytanie on-line
 • Przechowalnia 0
 • Regulamin  Regulamin sklepu internetowego

  § 1

  Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy AUDIOEXPERT.PL, dostępny pod adresem internetowym www.audioexpert.pl prowadzony jest przez E-SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w GLIWICACH, UL. ZWYCIĘSTWA 52A wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w GLIWICACH, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000032377, o kapitale zakładowym 300000,00 PLN, NIP 631-23-27-116, REGON 277566327 ;

  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  § 2

  Definicje

  1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  2. Sprzedawca – E-SHOP SP. Z O.O. z siedzibą w GLIWICACH przy ul. ZWYCIĘSTWA 52A, kod pocztowy 44-100, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w GLIWICACH, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000032377, o kapitale zakładowym 300000,00, NIP 631-23-27-116, REGON 277566327;

  3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.audioexpert.pl

  6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  § 3

  Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: E-SHOP. SP. Z O.O. UL. ZWYCIĘSTWA 52A, 44-100 GLIWICE

  2. Adres e-mail Sprzedawcy: audio@audioexpert.pl

  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 231 27 89

  4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 :00- 18:00 (pon. - pt.), 10:00 – 14:00 (sob.)

  § 4

  Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona obsługa plików cookies,

  § 5

  Informacje ogólne

  1. Przedmiotami transakcji w sieci internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego Audioexpert.pl Gliwice w chwili składania zamówienia.

  2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

  3. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych

  4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu Audioexpert.pl Gliwice.

  5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

  6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  § 6

  Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

  2. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3

  § 7

  składanie Zamówienia

  1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie Audioexpert.pl , poczta elektroniczną.

  2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub poczta elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych przez pracownika sklepu Audioexpert.pl

  3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 7 dni roboczych, zostanie anulowane.

  4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne w upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

  5. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 10% zaliczki.

  6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

  § 8

  Oferowane metody płatności

  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Gotówką, przy odbiorze towaru w puncie sprzedaży

  2. Przelewem, zgodnie z opisaną poniżej procedurą:

   sklep Audioexpert.pl wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty, w momencie wpływu na konto sklepu Audioexpert.pl płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT.

  3. Nabywca może również zakupić towar w systemie ratalnym.

  § 9

  Oferowane metody dostawy i transportu towarów

  1. Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży.

  2. Oferujemy własny bezpłatny transport w granicach administracyjnych Gliwic ,
   (powyżej granic administracyjnych miasta Gliwice istnieje również możliwość dostarczenia po uprzednim umówieniu)

  3. W pozostałych przypadkach towar dostarczany jest przesyłką pocztową lub firmą kurierską na koszt odbiorcy. (Nabywca obok ceny towaru/ów pokrywa koszt dostawy, pobrania zapłaty i ewentualnego ubezpieczenia wysyłki)

  • odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

  • Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „protokołu reklamacji”

  § 10

  Reklamacje i gwarancje oraz prawo odstąpienia od umowy

  1. Każdy oferowany towar posiada polską kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta. 

  1. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera. 

  2. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014  roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie Audioexpert.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

   

  •  Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. 

  • W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

  • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  • Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy.
   Sklep gwarantuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania faktury korygującej przez Nabywcę, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

  • W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny 32/2312789 lub kontakt mailowy na adres: audio@audioexpert.pl - każdemu Kupującemu udzielimy wszystkich informacji potrzebnych do przeprowadzenia procedury zwrotu towaru.

  • art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta:
   „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.”

  § 11

  dowody sprzedaży

  1. Do każdego zakupionego produktu w sklepie Audioexpert.pl jest dołączana faktura imienna VAT, paragon fiskalny - na życzenie Nabywcy. 

  2.  Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy jest on dołączony do przesyłki. 

  3. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w momencie składania zamówienia podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT. 

  4. Istnieje również możliwość otrzymania faktury VAT, nawet gdy podczas zamawiania towaru nie było to zgłoszone.
   W tym celu należy odesłać listem poleconym paragon fiskalny na adres sklepu, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

  5. Obowiązek wystawienia faktury dotyczy także sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

  6. Wszystkie ceny zawierają opłatę KGO ( koszty gospodarowania odpadami )

  § 12

  Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  § 14

  Postanowienia końcowe

  1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin. 

  2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

  4.  Zawartość sklepu Audioexpert.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

  5. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu Audioexpert.pl  są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

  6. Sklep Audioexpert.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 

  7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

  8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę E-shop sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami.

  9. W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie Audioexpert.pl Gliwice spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

   1.1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

  1.2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.

    

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
  Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.